لیست منتورها


همکاران

پیام شاه حسینی

مدیریت دانش و فناوری سیناپس


فائزه کرمی

مدیر ارتباطات شتابدهنده سیناپس


دکتر درسا جلائی

مدیر توسعه سازمانی شتابدهنده سیناپس


مهندس محمد تقی کریمی

مدیر فضای اشتراکی زاویهمدیران برنامه

مهندس پوریا صادقی


مهندس امیررهام کزازی


 
 
تماس با ما